ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.1 Καλώς ήρθατε στο Goat Funded Trader, μια εμπορική ονομασία του Wishes Tower International Limited, με έδρα το RM 1205, 12/f. Beverly Hse 93-107 Lockhart Rd Wan Chai Hong Kong (76428795) και Wishes Tower International SL (η «Εταιρεία»), με έδρα την Perez Galdos 32, 35002, Las Palmas, Ισπανία (B44653145)· παρέχει σε εσάς («εσείς» ή τον «Έμπορο») περιορισμένη άδεια χρήσης των υπηρεσιών (οι «Υπηρεσίες») που προσφέρει η Εταιρεία με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν (η «Συμφωνία»).

1.2 Η παρούσα Συμφωνία είναι μια νομικά δεσμευτική σύμβαση και έχετε καθήκον να διαβάσετε αυτήν τη Συμφωνία πριν χρησιμοποιήσετε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Συμφωνία.

1.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να αντικαταστήσει, να τροποποιήσει, να τροποποιήσει ή να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αντικαταστήσει, τροποποιήσει ή τροποποιήσει την παρούσα Συμφωνία, η συνεχιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας μετά από αλλαγή της Ημερομηνίας Ισχύος των εν λόγω αλλαγών θα συνιστά τη συμφωνία σας για οποιαδήποτε αντικατάσταση, τροποποίηση ή τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας.

Αντιπροσωπείες εμπόρων

2.1 Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και είστε υγιής και ότι έχετε την ικανότητα να συμφωνείτε και να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν Συμφωνητικό. Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για λογαριασμό μιας επιχειρηματικής οντότητας ή άλλου τρίτου μέρους, τότε δηλώνετε ότι έχετε πραγματική εξουσία να ενεργείτε ως αντιπρόσωπος αυτής της επιχειρηματικής οντότητας ή τρίτου μέρους και ότι έχετε το δικαίωμα και την ικανότητα να συμφωνήσετε και δεσμεύει αυτό το τρίτο μέρος ή την επιχειρηματική οντότητα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας για λογαριασμό του.

2.2 Δηλώνετε ότι η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς δεν παραβιάζει κανένα νόμο, κανονισμό, διάταγμα, καταστατικό ή συνθήκη που ισχύει για ιδιώτες ή επιχειρηματικές οντότητες που βρίσκονται στη δικαιοδοσία στην οποία ζείτε. Δηλώνετε επίσης ότι δεν σας απαγορεύεται να συνάψετε αυτή τη Συμφωνία από τους όρους οποιασδήποτε προϋπάρχουσας συμφωνίας.

Περιορισμένη Άδεια

3.1 Η Εταιρεία σας παρέχει περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη επιτρεπόμενη, μη εκχωρήσιμη, ανακλητή και χωρίς δικαιώματα άδειας χρήσης των Υπηρεσιών για τους συνήθεις και προβλεπόμενους σκοπούς της. Απαγορεύεται ρητά η απόξεση, η πλαισίωση, η παραβίαση, η αντίστροφη μηχανική, η ανίχνευση ή η συγκέντρωση των Υπηρεσιών, της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

3.2 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η περιορισμένη χρήση των Υπηρεσιών δεν σας δίνει το δικαίωμα για άδεια ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για οποιαδήποτε τεχνολογία, πνευματική ιδιοκτησία, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή εμπορικά μυστικά της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου αναδόχου αυτής. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς περιορίζεται από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και συμφωνείτε ρητά ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματά της που δεν παραχωρούνται ρητά μέσω της παρούσας Συμφωνίας.

3.3 Αυτή η άδεια μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή και τυχόν δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στην παρούσα Συμφωνία επιφυλάσσονται στην Εταιρεία.

Απαγορευμένες χρήσεις

4.1 Απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για να παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο, καταστατικό, διάταγμα, κανονισμό ή συνθήκη, είτε τοπικό, πολιτειακό, επαρχιακό, εθνικό ή διεθνές, είτε για να παραβιάσετε τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορίζεται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου, δικαιώματα δημοσιότητας ή άλλα προσωπικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

4.2 Επιπλέον, απαγορεύεται ρητά η απόξεση, η ανίχνευση, η πλαισίωση, η δημοσίευση μη εξουσιοδοτημένων συνδέσμων προς, η συγκέντρωση, η παραβίαση, η εκτέλεση επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας (DOS), η αντίστροφη μηχανική ή η παράκαμψη των μέτρων τεχνολογικής προστασίας των Υπηρεσιών ή του ιστότοπου της Εταιρείας.

4.3 Επίσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή τον ιστότοπο της Εταιρείας για τη μετάδοση ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τρίτους ή εμπόρους της Εταιρείας. Αν και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους εμπόρους της και δεν έχει τις θετικές υποχρεώσεις παρακολούθησης αυτού του περιεχομένου, διατηρεί το δικαίωμα να το αφαιρέσει.

4.4 Απαγορεύεται επίσης η χρήση οποιασδήποτε στρατηγικής συναλλαγών που απαγορεύεται ρητά από την Εταιρεία ή τους Μεσίτες που χρησιμοποιεί. Αυτές οι απαγορευμένες συναλλαγές («Απαγορευμένες συναλλαγές») περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

– Εκμετάλλευση σφαλμάτων ή καθυστέρησης στην τιμολόγηση ή/και στην πλατφόρμα(ες) που παρέχονται από τον Μεσίτη

– Χρησιμοποιώντας μη δημόσιες ή/και εμπιστευτικές πληροφορίες

– Εμπρός διεξαγωγή συναλλαγών που τοποθετούνται αλλού

– Συναλλαγές με οποιονδήποτε τρόπο που θέτει σε κίνδυνο τη σχέση που έχει η Εταιρεία με μεσίτη ή μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση συναλλαγών

– All-0r-Nothing Trading, όπου μπορείτε να χάσετε τον λογαριασμό σε μία συναλλαγή

– Οποιοδήποτε στυλ συναλλαγών που θεωρούμε πολύ επικίνδυνο θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάληψη

– Συναλλαγές με κάθε τρόπο που δημιουργεί ρυθμιστικά ζητήματα για τον Μεσίτη

– Χρήση EA με στρατηγικές διαπραγμάτευσης υψηλής συχνότητας (HFT), Gold Arbitrage EA οποιαδήποτε χρήση που περιλαμβάνει Απαγορευμένες Πρακτικές.

– Χρήση οποιασδήποτε στρατηγικής τρίτου μέρους, στρατηγικής εκτός ραφιού ή στρατηγικής που διατίθεται στο εμπόριο για τη μεταβίβαση λογαριασμών πρόκλησης

– Η χρήση μιας στρατηγικής για τη διεξαγωγή αξιολόγησης και, στη συνέχεια, η χρήση διαφορετικής στρατηγικής σε έναν χρηματοδοτούμενο λογαριασμό, αναφέρεται μόνο στη χρήση EA σε εκτιμήσεις και μη αυτόματες συναλλαγές στο Funded στάδιο και αντίστροφα, όπως καθορίζεται από την GoatFundedTrader κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια

– Διατήρηση θέσης CFD Single Share Equity σε μια ανακοίνωση κερδών που σχετίζεται με αυτό το υποκείμενο μετοχικό κεφάλαιο. Για να αποφύγετε την παραβίαση αυτού του κανόνα, πρέπει να κλείσετε όλες αυτές τις θέσεις CFD Single Share Equity έως τις 3:50 μ.μ. ανατολική ώρα την ημέρα της κυκλοφορίας, εάν υπάρχει μετά την αγορά ή την προηγούμενη ημέρα, εάν είναι πριν από την ανοικτή αγορά . Η παραβίαση αυτού του κανόνα θα συνιστά άμεση, σοβαρή παραβίαση του λογαριασμού σας και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία στην εν λόγω θέση θα αφαιρεθεί από τυχόν υπολογισμούς κερδών.

– Σύναψη ενός CFD μετοχικού κεφαλαίου στο τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης ή κοντά στο τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης με σκοπό να επωφεληθούν από το χάσμα μάρκετινγκ μεταξύ του χρόνου που η αγορά κλείνει και ανοίγει ξανά την επόμενη ημέρα διαπραγμάτευσης, όπως καθορίζεται από την Εταιρεία κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

– Απόπειρα αρμπιτράζ ενός λογαριασμού πρόκλησης με άλλον λογαριασμό στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε εταιρεία τρίτου μέρους, όπως καθορίζεται από την Εταιρεία κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

– Απαγορεύεται επίσης να κάνετε συναλλαγές με πολλούς λογαριασμούς του ίδιου μεγέθους για να εκμεταλλευτείτε τις συνθήκες της αγοράς ή την εταιρεία υποστήριξης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει εάν επιτρέπονται οι συναλλαγές με πολλούς λογαριασμούς του ίδιου μεγέθους και ενδέχεται να παραβιάσουν και να επιστρέψουν χρήματα σε ορισμένους από τους λογαριασμούς σας, εάν δεν ευθυγραμμίζονται με την όρεξή μας για κινδύνους.

 

4.5 Εάν η Εταιρεία εντοπίσει ότι η συναλλαγή σας συνιστά Απαγορευμένη Διαπραγμάτευση, η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα τερματιστεί και ενδέχεται να περιλαμβάνει την κατάπτωση τυχόν αμοιβών που καταβάλλονται στην Εταιρεία. Επιπλέον, και προτού οποιοσδήποτε Έμπορος λάβει έναν χρηματοδοτούμενο λογαριασμό, η εμπορική δραστηριότητα του εμπόρου σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα επανεξεταστεί τόσο από την Εταιρεία όσο και από τον Μεσίτη για να καθοριστεί εάν αυτή η συναλλακτική δραστηριότητα συνιστά Απαγορευμένη Διαπραγμάτευση. Στην περίπτωση Απαγορευμένης Διαπραγμάτευσης, ο Έμπορος δεν θα λάβει χρηματοδοτούμενο λογαριασμό.

4.6 Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να αποκλείσει οποιονδήποτε Trader από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

Εκπαίδευση

5.1 Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εκπαίδευση εμπόρου. Η πρόθεση της Εταιρείας είναι να εντοπίσει άτομα με ταλέντο στο εμπόριο. Δεν παρέχεται απευθείας συναλλαγή από την Εταιρεία. Αυτοί οι έμποροι που περνούν μια αξιολόγηση που προσφέρεται από την Εταιρεία θα κατανέμονται κεφάλαια για συναλλαγές σε έναν ζωντανό λογαριασμό σύμφωνα με τους όρους μιας συμφωνίας με την Goat Funded Trader.

5.2 Παρόλο που η Εταιρεία μπορεί να παρέχει δεδομένα, πληροφορίες και περιεχόμενο που σχετίζονται με επενδυτικές προσεγγίσεις και ευκαιρίες για συναλλαγές, αυτά τα δεδομένα, πληροφορίες και περιεχόμενο παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Εταιρεία δεν καλεί τον Έμπορο να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει οποιασδήποτε από τις πληροφορίες και τα υλικά που παρέχονται από την Εταιρεία. δεν πρέπει να ερμηνεύσετε τέτοια δεδομένα, πληροφορίες ή περιεχόμενο ως επενδυτικές, χρηματοοικονομικές, φορολογικές, νομικές ή άλλου είδους συμβουλές.

5.3 Επιπλέον, η Εταιρεία δεν δηλώνει ότι οποιαδήποτε δεδομένα, πληροφορίες και περιεχόμενο στον ιστότοπο της Εταιρείας είναι ακριβή ή πλήρη. Εσείς μόνο θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη της αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων και των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση οποιωνδήποτε τέτοιων δεδομένων, πληροφοριών και περιεχομένου. Ως εκ τούτου, συμφωνείτε να μην θεωρήσετε την Εταιρεία υπεύθυνη για τυχόν αξιώσεις ζημιών που μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνετε με βάση τη χρήση δεδομένων, πληροφοριών και περιεχομένου στον ιστότοπο της Εταιρείας.

5.4 Αν και η Εταιρεία δεν σας παρέχει την ευκαιρία να επενδύσετε πραγματικό νόμισμα, η Εταιρεία θέλει να βεβαιωθεί ότι κατανοείτε τους κινδύνους που ενέχει η παραδοσιακή επένδυση. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο κίνδυνος συναλλαγών και επένδυσης είναι υψηλός και σημαντικός. Μπορεί να λειτουργήσει τόσο για εσάς όσο και εναντίον σας. 5.5 Μπορεί να οδηγήσει ή όχι σε σημαντικές απώλειες. Επιπλέον, οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.

5.6 Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά εάν οι συναλλαγές και οι επενδύσεις είναι κατάλληλες για εσάς ανάλογα με τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας και την όρεξη για κινδύνους. Εάν δεν είστε σίγουροι, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν οικονομικό σύμβουλο ή/και φοροτεχνικό.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΩΣ Ή ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΔΕΔ, ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ή ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΑΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥΣ.

Δημιουργία λογαριασμού

6.1 Για να εγγραφείτε ως Trader, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, της ημερομηνίας γέννησης και ενός ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης για έναν μοναδικό λογαριασμό σε εσένα. Οι πληροφορίες που παρέχονται υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Εταιρείας προσιτός εδώ.

6.2 Ο λογαριασμός θα είναι προσωπικός για εσάς και δεν μπορείτε να τον μοιραστείτε με κανέναν άλλον. Επίσης, δεν επιτρέπεται να αγοράσετε λογαριασμό για λογαριασμό τρίτου ή να αγοράσετε λογαριασμό για εσάς από τρίτο μέρος. Θα είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας. Εάν υποψιάζεστε ότι ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την Εταιρεία.

Αγορές και επιστροφές χρημάτων

7.1 Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει προϊόντα, υπηρεσίες, συνδρομές ή πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου της Εταιρείας με χρηματικό κόστος. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία μπορεί να επιτρέψει τέτοιες αγορές εντός του ιστότοπού της ή μέσω μιας συνδεδεμένης εταιρείας λευκής ετικέτας. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε τυχόν τέτοιους όρους και προϋποθέσεις.

7.2 Κάνοντας οποιεσδήποτε τέτοιες αγορές, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με τις αγορές σας. 7.3 Με την πλήρη αγορά ενός προϊόντος, υπηρεσίας, συνδρομής ή πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου της Εταιρείας, η Εταιρεία θα κάνει ότι οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία ή πρόσβαση θα είναι διαθέσιμα σε εσάς μετά την εγκεκριμένη συναλλαγή.

7.4 Δεν υπάρχουν επιστροφές χρημάτων για υπηρεσίες που αγοράστηκαν από την Εταιρεία. Εάν εσείς, ως αγοραστής, θεωρείστε «υψηλού κινδύνου» από τους υπεύθυνους επεξεργασίας πληρωμών μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παρέχετε πρόσθετη τεκμηρίωση ή πληροφορίες για να προχωρήσετε στην πρόκληση. Η μη παροχή της ζητούμενης τεκμηρίωσης και πληροφοριών εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από το εν λόγω αίτημα ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της χρήσης και της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες. Η τεκμηρίωση και οι πληροφορίες που παρέχονται δεν εγγυώνται ότι αυτή η κατάσταση θα ανακληθεί και ενδέχεται να εξακολουθεί να υπόκειται σε μη επιλεξιμότητα.

7.5 Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των Υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται. Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.

Κατευθυντήριες γραμμές

8.1 Η Εταιρεία θα εμφανίζει τις οδηγίες που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες στον ιστότοπο της Εταιρείας και μέσω email, μόλις γίνει Trader. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, ενσωματώνονται στο σύνολό τους στην παρούσα Συμφωνία. Η Εταιρεία δεν δίνει καμία απολύτως υπόσχεση, εγγύηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς οποιαδήποτε υπόσχεση για μελλοντική απασχόληση ως έμπορος, χρηματικές πληρωμές ή οποιοδήποτε άλλο είδος ή είδος αποζημίωσης ή επιβράβευσης για την απόδοσή σας ως Trader.

Εμπορικά σήματα

9.1 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε και όλα τα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, σήματα σχεδίασης ή λογότυπα που εμφανίζονται στον ιστότοπο της Εταιρείας από την Εταιρεία, αποτελούν σήματα κοινού δικαίου ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα που ανήκουν ή αδειοδοτούνται από την Εταιρεία. Απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα της Εταιρείας για να προκαλέσετε σύγχυση, να προκαλέσετε λάθος, να εξαπατήσετε τους καταναλωτές ή να προσδιορίσετε ψευδώς την προέλευση, την πηγή ή τη χορηγία των αγαθών ή των υπηρεσιών σας. Περαιτέρω, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα της Εταιρείας σε ονόματα τομέα, διαφημίσεις λέξεων-κλειδιών, διαφημίσεις λέξεων-κλειδιών ενεργοποίησης ή σε μετα-ετικέτες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, σήματα σχεδίασης ή λογότυπα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

9.2 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο ιστότοπος της Εταιρείας, οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι διατηρούν ρητά όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κείμενα, τα προγράμματα, τα προϊόντα, τις διαδικασίες, την τεχνολογία, το περιεχόμενο και άλλο υλικό που εμφανίζονται στον ιστότοπο της Εταιρείας. Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο δεν παρέχει και δεν θα θεωρείται ότι εκχωρεί σε κανέναν οποιαδήποτε άδεια βάσει οποιουδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν ή παραχωρούνται σε εμάς ή σε τρίτους προμηθευτές. Οποιαδήποτε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής ή αποθήκευσης αυτού ή αυτών εν όλω ή εν μέρει, εκτός από τη δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Εταιρείας. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να διανείμετε ή να αναδημοσιεύσετε οτιδήποτε σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό.

9.3 Τα ονόματα και τα λογότυπα της Εταιρείας και όλα τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες και τα σλόγκαν μας είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας ή με άδεια χρήσης της Εταιρείας. Όλα τα άλλα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών τους. Δεν χορηγείται άδεια εμπορικού σήματος ή σήματος υπηρεσίας σε σχέση με το υλικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η πρόσβαση στον ιστότοπο της Εταιρείας δεν εξουσιοδοτεί κανέναν να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε όνομα, λογότυπο ή σήμα με οποιονδήποτε τρόπο.

9.4 Όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, εικονογραφήσεων, σχεδίων, εικονιδίων, φωτογραφιών, προγραμμάτων, αποσπασμάτων ήχου ή λήψεων, βίντεο κλιπ και γραπτού και άλλου υλικού που αποτελούν μέρος αυτού του ιστότοπου (συλλογικά, τα «Περιεχόμενα») προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση , μη εμπορική χρήση. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον σε υλικό ή λογισμικό που έχετε λάβει δεν μεταβιβάζεται σε εσάς ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε τέτοιας λήψης ή αντιγραφής. Δεν μπορείτε να αναπαράγετε (εκτός από τα προαναφερθέντα), να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να διανείμετε, να εμφανίσετε, να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από, να πουλήσετε ή να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε πώληση ή να εκμεταλλευτείτε με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα, τον ιστότοπο της Εταιρείας ή οποιοδήποτε σχετικό λογισμικό. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται στον ιστότοπο της Εταιρείας είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των προμηθευτών της και προστατεύεται από τους νόμους της Ισπανίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής, μετάδοσης, αναδημοσίευσης, προβολής ή απόδοσης των Περιεχομένων στον ιστότοπο της Εταιρείας απαγορεύεται αυστηρά. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα Περιεχόμενα είναι πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή/και άλλη πνευματική ιδιοκτησία που ανήκουν, ελέγχονται ή αδειοδοτούνται από την Εταιρεία, μια από τις θυγατρικές της ή από τρίτα μέρη που έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης του υλικού τους σε εμάς και προστατεύονται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική. Η συλλογή (σημαίνει τη συλλογή, τακτοποίηση και συναρμολόγηση) όλων των Περιεχομένων στον ιστότοπο της Εταιρείας είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται επίσης από τους νόμους της Ισπανίας.

Δήλωση Αποκάλυψης

10.1 Πριν αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε χρηματοπιστωτικές αγορές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας και την όρεξη για ανάληψη κινδύνων. Το πιο σημαντικό, μην επενδύετε χρήματα που δεν έχετε την πολυτέλεια να χάσετε.

10.2 Υπάρχει σημαντική έκθεση σε κίνδυνο σε οποιαδήποτε εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μόχλευσης, της πιστοληπτικής ικανότητας, της περιορισμένης ρυθμιστικής προστασίας και της αστάθειας της αγοράς που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την τιμή των προϊόντων που διαπραγματεύεστε.

10.3 Επιπλέον, η μόχλευση φύσης των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών σημαίνει ότι οποιαδήποτε κίνηση της αγοράς θα έχει εξίσου αναλογική επίδραση στα κεφάλαιά σας. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει τόσο εναντίον σας όσο και για εσάς.

10.4 Υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση ενός συστήματος συναλλαγών που βασίζεται στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αστοχίας υλικού, λογισμικού και σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για αστοχίες επικοινωνίας ή καθυστερήσεις κατά τις συναλλαγές μέσω Διαδικτύου. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί εφεδρικά συστήματα και σχέδια έκτακτης ανάγκης για να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα αστοχίας του συστήματος.

Διάρκεια και Λήξη

11.1 Η διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας θα ξεκινήσει όταν αγοράσετε μια Υπηρεσία που προσφέρεται μέσω της Εταιρείας και θα συνεχιστεί έως ότου είτε η Εταιρεία τερματίσει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες είτε σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

11.2 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις Υπηρεσίες ή την πρόσβασή σας στον ιστότοπο της Εταιρείας κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

11.3 Όλα τα κεφάλαια και τα κέρδη στην πλατφόρμα του Goat Funded Trader προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς προσομοίωσης. Το Goat Funded Trader διατηρεί την εξουσία να τερματίσει τη σχέση του εμπόρου εάν αυτό δικαιολογείται.

11.4 Η Goat Funded Trader διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει μονομερώς τη σχέση του πελάτη ανά πάσα στιγμή, με τη δυνατότητα επιστροφής του κόστους εγγραφής του πελάτη σε αυτόν τον τερματισμό.

Αποποίηση Εγγυήσεων και Περιορισμός Ευθύνης

12.1 Δεν εγγυόμαστε, δεν δηλώνουμε ή εγγυόμαστε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας από εσάς θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα. Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς ενδέχεται να καταργήσουμε την υπηρεσία για αόριστες χρονικές περιόδους ή να ακυρώσουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παραδίδονται μέσω της υπηρεσίας παρέχονται (εκτός από τις περιπτώσεις που δηλώνεται ρητά από εμάς) παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα» για τη χρήση σας, χωρίς καμία αντιπροσώπευση, εγγύηση ή όρους οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές ή σιωπηρά, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης. Σε καμία περίπτωση, οι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, θυγατρικές, πράκτορες, εργολάβοι, ασκούμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών ή δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, τιμωρητική, ειδική ή επακόλουθη ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διαφυγόντα κέρδη, χαμένα έσοδα, χαμένες αποταμιεύσεις, απώλεια δεδομένων, κόστος αντικατάστασης ή οποιεσδήποτε παρόμοιες ζημίες, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αυστηρή ευθύνη ή με άλλο τρόπο, που προκύπτουν από τη χρήση σας οποιασδήποτε υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε προϊόντων που προμηθεύονται χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που δημοσιεύτηκε, μεταδόθηκε ή καθίσταται με άλλο τρόπο διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας, ακόμη και αν ενημερωθεί για τη δυνατότητα τους. Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, σε αυτές τις πολιτείες ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας περιορίζεται στο ποσό που πληρώσατε για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ή στο $1,000, όποιο είναι μικρότερο .

Αποζημίωση

13.1 Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αβλαβή την Εταιρεία, τα στελέχη της, τους μετόχους, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τις θυγατρικές, τις θυγατρικές, τους χρήστες λευκής ετικέτας και τους εκπροσώπους της από οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξόδων και των αμοιβών των δικηγόρων που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς· παραβίαση οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης της παρούσας Συμφωνίας· παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων από εσάς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων· και παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, καταστατικού, διατάγματος, κανονισμού ή συνθήκης, τοπικού, πολιτειακού, επαρχιακού, εθνικού ή διεθνούς.

13.2 Η υποχρέωσή σας να υπερασπιστείτε Η Εταιρεία δεν θα σας παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχετε την υπεράσπιση της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την υπεράσπισή της, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του δικηγόρου της και εάν θα προσφύγει ή θα διευθετήσει μια αξίωση που υπόκειται σε αποζημίωση.

Δίκη

14.1 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαμάχη ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίωσης ή διαμάχης σχετικά με την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας ή τη χρήση αυτών των Υπηρεσιών, θα διευθετηθεί με διαιτησία σύμφωνα με τους πιο πρόσφατα ισχύοντες κανόνες εμπορικής διαιτησίας του Ανώτατου Δικαστηρίου των Καναρίων Νήσων.

Ανωτέρας βίας

15.1 Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη έναντι του Έμπορου για τυχόν αξιώσεις, απώλειες, ζημιές, έξοδα ή έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που προκαλούνται, άμεσα ή έμμεσα, από γεγονότα, ενέργειες ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αξιώσεων, ζημιών, ζημιών , έξοδα ή έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από εμφύλιες αναταραχές, πόλεμο, εξέγερση, διεθνή παρέμβαση, κυβερνητικές ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, συναλλαγματικών ελέγχων, κατασχέσεων, εθνικοποιήσεων, υποτιμήσεων), φυσικών καταστροφών, πράξεων του Θεού, συνθηκών αγοράς, αδυναμία επικοινωνίας με οποιοδήποτε σχετικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε καθυστέρηση, διακοπή, αστοχία ή δυσλειτουργία οποιουδήποτε συστήματος μετάδοσης ή επικοινωνίας ή εγκατάστασης υπολογιστή, είτε ανήκει στην Εταιρεία, στον Έμπορο ή σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών.

Επιβίωση

16.1 Οι δηλώσεις, οι εγγυήσεις, τα καθήκοντα και οι διαθήκες που έχετε κάνει βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα επιβιώσουν μετά τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας ή των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του καθήκοντός σας να αποζημιώσετε και να υπερασπιστείτε την Εταιρεία.

Διαχωρισιμότητα

17.1 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή όρος της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος από το αρμόδιο δικαστήριο, οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

Ερμηνεία

18.1 Η παρούσα Συμφωνία θα θεωρηθεί ότι έχει συνταχθεί και από τα δύο μέρη και οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ερμηνεύονται έναντι του συντάκτη της.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

19.1 Απαγορεύεται ρητά να εκχωρήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης της Εταιρείας ή των Υπηρεσιών της.

Παραίτηση

20.1 Κανένας όρος ή όρος της παρούσας Συμφωνίας ή παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας δεν θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί ή συναινέσει, εκτός εάν η εν λόγω παραίτηση είναι γραπτή και υπογραφεί από το μέρος που θα χρεωθεί.

Ολόκληρη η συμφωνία

21.1 Αυτή η Συμφωνία περιέχει ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Εμπόρου σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, συμφωνίες ή παραστάσεις μεταξύ της Εταιρείας και του Εμπόρου, είτε γραπτές είτε προφορικές.

Ακρίβεια χρέωσης και Πληροφορίες λογαριασμού

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Εάν κάνουμε μια αλλαγή ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το e-mail ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε τη στιγμή που έγινε η παραγγελία. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, φαίνεται ότι έχουν υποβληθεί από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή μη εξουσιοδοτημένους διανομείς.
Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email και των αριθμών της πιστωτικής σας κάρτας και των ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται.

 

Σύνδεσμοι τρίτων

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτα μέρη. Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό ή ιστότοπο τρίτων ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με ιστότοπους τρίτων. Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται σε τρίτους.

 

Διαφωνίες

Μόλις αμφισβητήσετε μια πληρωμή παραγγελίας, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην Εταιρεία, οικονομικά, και προκαλεί ζημιά στο προφίλ της εταιρείας μας στα μάτια της Πύλης Πληρωμών. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την πολιτική μας, θα απαγορεύσουμε τους λογαριασμούς (που εμπλέκονται άμεσα στη διαφωνία/κατά τον ίδιο αριθμό παραγγελίας) των εμπόρων που αμφισβητούν τις πληρωμές τους και, προχωρώντας προς τα εμπρός, δεν θα δεχόμαστε αιτήματα για κατάργηση του αποκλεισμού των λογαριασμών.
Ο χρήστης που εμπλέκεται σε μια αμφισβητούμενη συναλλαγή κατά την κανονική πορεία της επιχείρησης, όπου δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα από την πλευρά μας, αυτοί οι χρήστες δεν θα είναι κατάλληλοι για άλλους λογαριασμούς με το Goat Funded Trader και όλους τους άλλους ενεργούς λογαριασμούς τους, με τρέχοντα υπόλοιπο πάνω και πάνω από το αρχικό υπόλοιπο, θα επιστραφεί επίσης.
Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται για την προστασία της Goat Funded Trader από τυχόν οικονομικές αντιξοότητες καθώς και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της επωνυμίας.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 01/06/2023