Εμπορική Συμφωνία

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της Συμφωνίας Trader και του Πεδίου Εργασιών παρακάτω, θα ελέγχει το Πεδίο Εργασίας.

1) Παρεχόμενες υπηρεσίες

Μετά την αποδοχή της πιστοποίησης του Trader μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός προγράμματος αξιολόγησης ή αξιολόγησης, το GoatFundedTrader στο πλαίσιο του Wishes Tower SL (η «Εταιρεία») θα δημιουργήσει και θα χρηματοδοτήσει λογαριασμό (ο «Λογαριασμός») και θα παρέχει στον Έμπορο τα διαπιστευτήρια για πρόσβαση και διαπραγμάτευση στον Λογαριασμό .

2) Ο Λογαριασμός

Ο έμπορος θα πρέπει να παράσχει στην Εταιρεία ορισμένα έγγραφα συμμόρφωσης που απαιτούνται από τη χώρα διαμονής του Trader για να εργαστεί ως ανεξάρτητος ανάδοχος. Αυτά τα έγγραφα είναι συνήθως ένα έγκυρο έγγραφο ταυτότητας με φωτογραφία και επαλήθευση διεύθυνσης (τραπεζικό αντίγραφο κίνησης ή λογαριασμός κοινής ωφέλειας με ημερομηνία όχι μεγαλύτερη από 90 ημέρες πριν).

Κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού, ο Έμπορος θα λάβει ένα email (το «Email καλωσορίσματος») που θα αναφέρει τα ακόλουθα στοιχεία:

• Διαπιστευτήρια σύνδεσης λογαριασμού

• Διαθέσιμο Κεφάλαιο

• Διαπιστευτήρια Πύλης Trader (τα οποία θα περιέχουν τους Κανόνες Διαχείρισης Κινδύνων και Προγράμματος)

Ο έμπορος αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για την παρακολούθηση του Λογαριασμού για να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές έχουν εκτελεστεί σωστά και να διασφαλίσει ότι δεν πραγματοποιείται καμία μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή στον Λογαριασμό. Ο Έμπορος δεν μπορεί να δώσει τον έλεγχο του Λογαριασμού σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα και ο Έμπορος δεν μπορεί να ελέγχει τον Λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου εμπόρου της Εταιρείας. Ο έμπορος θα διατηρεί το απόρρητο των διαπιστευτηρίων του Λογαριασμού και θα αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους ανά πάσα στιγμή. Εάν ο Έμπορος αντιληφθεί οποιαδήποτε σκόπιμη ή ακούσια αποκάλυψη, απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των διαπιστευτηρίων του Λογαριασμού, ο Έμπορος πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία και να ζητήσει νέο κωδικό πρόσβασης.

Για να διατηρήσει τον Λογαριασμό και να συνεχίσει ως εξουσιοδοτημένος έμπορος της Εταιρείας, ο Έμπορος πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να συμμορφώνεται με τους Κανόνες Διαχείρισης Κινδύνων και Προγράμματος. Οι Κανόνες Διαχείρισης Κινδύνων και Προγράμματος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Είναι ευθύνη του Trader ως Trader να διαβάσει προσεκτικά αυτούς τους Κανόνες Διαχείρισης Κινδύνων και Προγράμματος και να ενημερώσει την Εταιρεία για τυχόν ερωτήσεις ή αντιρρήσεις που μπορεί να έχει ο Trader σχετικά με αυτά πριν από την είσοδο σε συναλλαγή στον Λογαριασμό. Με την εισαγωγή εντολών στον Λογαριασμό, ο Έμπορος συμφωνεί, εκπροσωπεί, εγγυάται και πιστοποιεί ότι ο Έμπορος κατανοεί και αποδέχεται αυτούς τους Κανόνες Διαχείρισης Κινδύνων και Προγράμματος, όπως αυτοί ορίζονται εδώ και όπως ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς από την Εταιρεία και να κοινοποιούνται στον Έμπορο. Οποιαδήποτε παράβαση αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο του λογαριασμού του Trader και τον τερματισμό του ως εξουσιοδοτημένος έμπορος της Εταιρείας. Επιπλέον, οι ακόλουθες ενέργειες ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν στο άμεσο κλείσιμο του λογαριασμού του Trader:

• Εκμετάλλευση σφαλμάτων ή καθυστέρησης στην τιμολόγηση ή/και στις πλατφόρμες που παρέχονται από τον Μεσίτη
 • Χρησιμοποιώντας μη δημόσιες ή/και εμπιστευτικές πληροφορίες
 • Εμπρός εκτέλεση συναλλαγών που τοποθετούνται αλλού
 • Συναλλαγές με οποιονδήποτε τρόπο που θέτει σε κίνδυνο τη σχέση που έχει η GoatFundedTrader με έναν μεσίτη ή μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση συναλλαγών
 • Συναλλαγές με οποιονδήποτε τρόπο που δημιουργεί ρυθμιστικά ζητήματα για τον Μεσίτη
 • Χρήση οποιασδήποτε στρατηγικής τρίτου μέρους, στρατηγικής εκτός ραφιού ή στρατηγικής που διατίθεται στο εμπόριο για τη μεταβίβαση λογαριασμών αξιολόγησης
 • Χρήση μιας στρατηγικής για να περάσει μια αξιολόγηση και στη συνέχεια χρήση διαφορετικής στρατηγικής σε έναν χρηματοδοτούμενο λογαριασμό, όπως καθορίζεται από την Εταιρεία σε συνεργασία με το GoatFundedTrader κατά την κρίση τους
 • Συναλλαγές σε συνεννόηση με άλλο άτομο ή άλλο λογαριασμό για την απόκτηση οποιουδήποτε στατιστικού πλεονεκτήματος ή αποτελέσματος σε μια μεμονωμένη συναλλαγή ή συνολική απόδοση λογαριασμού
 • Διατήρηση θέσης CFD σε Single Share Equity σε μια ανακοίνωση κερδών που σχετίζεται με αυτό το υποκείμενο μετοχικό κεφάλαιο. Για να αποφύγετε την παραβίαση αυτού του κανόνα, πρέπει να κλείσετε όλες αυτές τις θέσεις CFD Single Share Equity έως τις 3:50 μ.μ. ανατολική ώρα την ημέρα της κυκλοφορίας, εάν υπάρχει μετά την αγορά ή την προηγούμενη ημέρα, εάν είναι πριν από την ανοικτή αγορά . Η παραβίαση αυτού του κανόνα θα συνιστά άμεση, σοβαρή παραβίαση του λογαριασμού σας και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία στην εν λόγω θέση θα αφαιρεθεί από τυχόν υπολογισμούς κερδών

3) Διαχωρίσεις κερδών & Αναλήψεις

Ως εξουσιοδοτημένος έμπορος για την Εταιρεία, η Εταιρεία συμφωνεί να καταβάλει στον Έμπορο το ποσοστό του κέρδους που δημιουργείται στον λογαριασμό, όπως ορίζεται στο παρόν. Τα αιτήματα ανάληψης κερδών θα διεκπεραιώνονται κατόπιν αιτήματος, αλλά μπορούν να ζητηθούν όχι περισσότερες από τέσσερις φορές κάθε 30 ημέρες.
Οι αναλήψεις θα καταβληθούν μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας επεξεργασίας λογαριασμών μας, Deel. Με την επεξεργασία ενός αιτήματος ανάληψης, η Εταιρεία θα αποσύρει επίσης το μερίδιό της από τα κέρδη συναλλαγών από τον λογαριασμό.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε τα εξής:

• Αρχικό υπόλοιπο λογαριασμού - $100.000

• Τα ίδια κεφάλαια λογαριασμού ένα μήνα μετά είναι $120.000

• Διαίρεση κερδών 80%/20% υπέρ του Trader.

Ο έμπορος ζητά ανάληψη $20.000. Το κέρδος $20.000 θα αποσυρθεί από τον Λογαριασμό. Trader's $16.000 και $4.000 της Εταιρείας. Το νέο υπόλοιπο λογαριασμού θα προσαρμοστεί ξανά σε $100.000. Λάβετε υπόψη ότι όταν ζητήσετε ανάληψη, το υπόλοιπο του λογαριασμού σας επαναφέρεται στο αρχικό υπόλοιπο.

4) Διαβίβαση Παραγγελιών

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις στη διαβίβαση παραγγελιών λόγω διακοπής, αστοχίας ή δυσλειτουργίας των εγκαταστάσεων επικοινωνίας και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, απώλειες, ζημιές, έξοδα ή έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που προκύπτουν εκτός από το άμεσο αποτέλεσμα της βαριάς αμέλειας της Εταιρείας.

5) Όρια θέσης και συναλλαγών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον αριθμό των ανοιχτών θέσεων που μπορεί να καταχωρίσει ή να διατηρήσει ο Έμπορος στον Λογαριασμό. Η Εταιρεία ή ο μεσίτης που ορίζει η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεχτεί οποιαδήποτε παραγγελία.

6) Ώρες συναλλαγών

Όλες οι αναφορές στις ώρες συναλλαγών της Εταιρείας είναι σε Ανατολική Ώρα Η.Π.Α. («ET») σε μορφή 12 ωρών. Η πρόσβαση στην αγορά είναι συνήθως διαθέσιμη από τις 5:00 μ.μ. ET της Κυριακής έως τις 4:00 μ.μ. με βάση την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για τυχόν αλλαγές στις ώρες λειτουργίας του. Οι ώρες συναλλαγών ανά τύπο συμβολαίου ενδέχεται να διαφέρουν.