1ΤΡ1Τ

Αποποίηση ευθυνών λογαριασμού Fundend

Τα προσομοιωμένα αποτελέσματα δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικές συναλλαγές και τα αποτελέσματα συναλλαγών έχουν ορισμένους περιορισμούς.
Οι συναλλαγές δεν έχουν πραγματοποιηθεί στην πραγματικότητα και δεν γίνεται καμία απεικόνιση ότι οποιοσδήποτε λογαριασμός θα επιτύχει ή είναι πιθανό να επιτύχει κέρδος ή ζημία.
Οι λογαριασμοί GoatFundedTrader δεν είναι ζωντανοί λογαριασμοί συναλλαγών, είναι λογαριασμοί πλήρως προσομοιωμένοι που χρησιμοποιούν πραγματικές τιμές αγοράς από παρόχους ρευστότητας.